Algemene Voorwaarden Jabe Dakservice

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Jabe Dakservice, uw dakdekker voor zakelijke contacten en contracten, alsmede particulieren behalve bitumineus dakwerk. Hiervoor gelden de Algemene Consumentenvoorwaarden Artikel 1 . Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk, onderhoud of koop en verkoop door ons Jabe Dakservice ..

1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden die wij bij elke offerte meesturen.

1.3. Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Mondelinge aanbiedingen door Jabe Dakservice of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

Artikel 3. Overeenkomst.

3.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Jabe Dakservice door zijn schriftelijke/mondeling bevestiging.

3.2. Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onze beoordeling.

3.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd,

noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededelingen worden gedaan.

3.4. Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt dan wel daarna wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn niet bepalend voor de te leveren samenstelling, kleur en/of kwaliteit

3.5. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bestellingen en opdrachten is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

4.1. Jabe Dakservice aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

4.2. Algemene voorwaarden worden slechts door Jabe Dakservice aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten.

5.1. Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.2. De in 1 e lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven ons onvervreemdbaar eigendom en dienen op 1 e verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5.3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,– onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen op grond van artikel 94 lid 2 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6. Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Jabe Dakservice binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7. Verplichtingen van Jabe Dakservice.

7.1 Jabe Dakservice is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

7.2 Jabe Dakservice aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat het voor het werk vereiste vergunningen en toewijzingen tijdig worden verleend.

7.3. Zo spoedig mogelijk na de opdracht vangt hij, in overleg met de op opdrachtgever de werkzaamheden aan.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever.

8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Jabe Dakservice tijdig kan beschikken: a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen enz.) e.e.a. op aanwijzing van Jabe Dakservice. over het terrein, het water of de weg, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

8.2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding water, gas elektriciteit, als mede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze bij of op het werk aanwezig zijn.

8.3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering hiervan.

8.4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daarvoor voor Jabe Dakservice voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Uitbesteding werk aan derden. Opdrachtgever machtigt ons om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde, op een door ons gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 10. Nadere bepalingen indien Jabe Dakservice als opdrachtgever optreedt.

10.1. De opdrachtnemer dient Jabe Dakservice op 1 e verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door hem of door derde in het kader van die uitvoering in het werk zijn gesteld of worden gesteld.

10.2. De opdrachtnemer zal Jabe Dakservice op 1 e verzoek telkenmale de loonstaten van die werknemers ter inzage verstrekken, alsmede schriftelijke opgave doen van de plaatsen waar door die werknemers werk is verricht, alsmede van de al daar gewerkte uren.

10.3. De opdrachtgever staat jegens de onderneming in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.

10.4. De opdrachtnemer is verplicht Jabe Dakservice op 1 e verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer en/of zijn geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging te verstrekken.

10.5. De opdrachtnemer is verplicht Jabe Dakservice telkenmale op diens 1 e verzoek een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht loonbelasting. E.e.a. als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid
(verder te noemen WKA) vastgestelde richtlijnen.

10.6. De opdrachtnemer zal ten genoegen van Jabe Dakservice moeten aantonen dat hij c.q. de in artikel 9 bedoelde derde een voldoende administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en Ontvanger der directe belastingen betreffende haar werknemers.

10.7. Jabe Dakservice heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.

10.8. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op 1 e verzoek van Jabe Dakservice verplicht ter zake van het betreffende werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Jabe Dakservice zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt Jabe Dakservice tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer Jabe Dakservice nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis zal hebben gesteld zal Jabe Dakservice gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden.

10.9. De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door een derde te doen uitvoeren dan na van Jabe Dakservice verkregen schriftelijke goedkeuring.

10.10. Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door derde doet uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomt waarin mutatis mutandis de leden de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen.

10.11. In geval van niet nakoming van de door de opdrachtnemer van een van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt hij aan Jabe Dakservice een onmiddellijke opeisbare boete ten belope van 10% van de tussen Jabe Dakservice en de opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht Jabe Dakservice om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1 Jabe Dakservice is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

11.2 Jabe Dakservice is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).

11.3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

11.4 JDakservice zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

11.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eisen gesteld door overheid en/of organisaties en instellingen belast met de toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/ bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens wettelijk vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan ons zijn gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en ons schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Risico beperking.

12.1. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft elk der partijen het recht algehele verrekening te ontvangen.

12.2. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden doorberekend.

Artikel 13. Meer- en Minderwerk.

13.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

13.3. Door Jabe Dakservice te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13.4. De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Opleveringstermijnen.

14.1. Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering.

14.2. De opleveringstermijnen zijn vast gesteld in de verwachting, dat er voor Jabe Dakservice geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

14.3. Overschrijding van de opleveringstermijnen kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

14.4. Wanneer bestelde goederen na verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtnemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15. Overmacht.

Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele en gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ter lande als in het land van herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Jabe Dakservice of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Jabe Dakservice , ex- en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Jabe Dakservice , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering, c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard genaamd of hoe ook genaamd kan doen opgelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter onzer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren of deze op te

schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 16. Reclame.

16.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Jabe Dakservice terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Jabe Dakservice wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

16.2. Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

16.3. Indien de reclame naar ons oordeel juist is, zullen wij ter onze keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Wij zijn niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoegenaamd ook verplicht.

16.4. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud.

17.1. Zolang Jabe Dakservice geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Jabe Dakservice

17.2. Het eigendomsvoorbehoud van Jabe Dakservice geldt tevens voor vorderingen van Jabe Dakservice uit hoofde van de uitvoering van het werk op uit hoofde van de koop/ verkoop te verrichten werkzaamheden en vorderingen tot schadevergoeding van Jabe Dakservice , inclusief rente en kosten wegens tekortkomingen van de opdrachtgever/ koper.

17.3. Wij hebben het recht deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

17.4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen t.b.v. derden b.v. bankinstellingen d.m.v. verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 Materialen.

18.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

18.2. Voor eventuele kleurverschillen van partijen materialen die niet in een keer besteld zijn c.q. naderhand besteld worden kunnen wij niet instaan.

18.3. Goederen die Jabe Dakservice tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, onder gehoudenheid van billijke verrekening.

Artikel 19. Annuleren.

19.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering der goederen.

19.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

19.3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,00 onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen op grond van artikel 94 lid 2 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20 Oplevering.

20.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Jabe Dakservice de opdrachtgever dit schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.

20.2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, welke Jabe Dakservice niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer en staking, uitsluiting, oorlog en oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 12 genoemd.

Artikel 21. Wanprestatie en ontbinding.

21.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige in gebreke stelling vereist is

21.2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zullen wij in geval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter onze keuze.

21.3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Jabe Dakservice eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland mettertijd te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die wij op de opdrachtgever hebben, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22. Betaling.

22.1. Betaling bij oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

22.2. Jabe Dakservice is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 11⁄2 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag der verzending der facturen.

22.3. Jabe Dakservice is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door niet betaling veroorzaakt te vorderen.

22.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 225,00. Uit het feit dat Jabe Dakservice zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijkekosten.

Artikel 23. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussenpartijen gesloten overeenkomsten, daaronder inbegrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon c.q. verblijfplaats van Jabe Dakservice , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.